ARAKLI'DA ARA
İLETİŞİM HATTI

721 60 71

SOSYAL AĞLAR
facebookpaylas

Araç Satış İlanı

Araç Satış İlanı

İLAN

 ARAKLI BELEDİYESİ

ARAÇ SATIŞ İLANI

         Belediyemize ait aşağıda markası, modeli, ve geçici teminatı yazılı Araçlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili şartname dahilinde “Açık teklif Usulü” açık artıma suretiyle satışı yapılacaktır.

         Şartname bedelsiz olarak belediyemizden temin edilebilir.

İhale 19.03.2024 Salı günü saat 14.00’te Belediyemizin hizmet binası toplantı salonunda yapılacaktır.

Satışı yapılacak araçlarla ilgili tahmini bedel ve geçici teminat miktarı aşağıda belirtilmiştir.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

 1. Kanuni ikamet sahibi olmak
  1. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı ve ayrıca telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi göstermek
  1. Geçici teminatı yatırmış olmak
  1. İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve/veya sanayi odasından veya benzeri makamdan ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
  1. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ile tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğini yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeleri ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi
  1. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
  1. İhale bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

BELGELERİN VERİLMESİ

         İhaleye katılacak isteklilerin ihale günü olan 19.03.2024 Salı günü ihale saatine kadar geçici teminat ile idarece istenilen diğer belgeleri bir dosya içinde Araklı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

ÖDEME ŞEKLİ

 1. İhale bedeli TL cinsinden peşin olarak ödenir.
 2. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderler peşin olarak ödenecektir.

            SIRA NOPLAKAMODELİCİNSİMARKASITAHMİNİ BEDEL     GEÇİCİ TEMİNAT
161 ND 1182011KAMYONET (ÇİFT KABİNLİ ) (KAZALI)FORD RANGER 4X4 MCA120.000,00 TL + KDV3.600,00 TL
261 NA 0031996KAMYON  ISUZU NPR 595180.000,00 TL + KDV5.400,00 TL

07.03.24