ARAKLI'DA ARA
İLETİŞİM HATTI

721 60 71

SOSYAL AĞLAR
facebookpaylas

Araç Satış İlanı

Araç Satış İlanı

İLAN

 ARAKLI BELEDİYESİ

ARAÇ SATIŞ İLANI

          Araklı Belediye Başkanlığına ait aşağıda cinsi, modeli, miktarı, tahmin edilen bedeli ve geçici teminat miktarları yazılı araçların satışı yapılacaktır.

 • Şartname, Araklı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.
 • İhale, Araklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda 30/06/2020 Salı günü saat 14.00 ‘de ihaleye ait şartname dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi “Açık Teklif Usulü” ‘ne göre açık artırma suretiyle yapılacaktır.
 • Satışı yapılacak araçlarla ilgili tahmini bedel ve geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.
 • İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
  • Kanuni ikamet sahibi olduğuna dair belge,
  • Tebligat için Türkiye’de adres beyanı ve ayrıca telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresinin yazılı olduğu belge,
  • Geçici teminatı yatırmış olduğuna dair belge,
  • İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve/veya sanayi odasından veya benzeri makamdan ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
  • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ile tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğini yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeleri ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi
  • Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
  • İhale bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

BELGELERİN VERİLMESİ

          İhaleye katılacak isteklilerin ihale günü olan 30/06/2020 Salı günü ihale saatine kadar geçici teminat ile idarece istenilen diğer belgeleri bir dosya içinde Araklı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verilebileceği gibi ihalenin yapılacağı salonda ihale komisyonuna teslim edilebilir.

ÖDEME ŞEKLİ

 1. İhale bedeli TL cinsinden peşin olarak ödenir.
 2. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderler peşin olarak ödenecektir

Satışı yapılacak araçlarla ilgili tahmini bedel ve geçici teminat miktarları gösterir tablo.

Aracın CinsiPlakasıModeliTahmin Edilen BedelGeçici teminat
IVECO OTOYOL61 NC 463199315.000,00 TL+KDV450,00 TL
MITSUBISHI GREYDER61-03-2000-082000120.000,00 TL+KDV3.600,00 TL

17.06.20